Kreativt på Wisdome Malmös uppstartsmöte

Varför ska vi arbeta med visualiseringar kring hållbarhet? Vilka trender och behov finns? Den 23 november samlades ett 40-tal aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att diskutera hur Wisdome Malmö kan utvecklas till en innovativ mötesplats som främjar entreprenörskap och innovationer. Samtalen var intensiva och många framhöll behovet av att mötas över gränserna. fran workshop nov 17

Frågorna som diskuterades handlade bland annat om behovet av att visualisera hållbara lösningar. Vad behöver vi visualiseras, vem gör det och för vem? I diskussionerna framkom det att det är viktigt att vi arbetar med visualiseringar på fler olika platser. Inte bara i domen, utan på plattformar där fler kan delta.

Den omslutande upplevelsen är viktig, så att både hjärta och hjärna är med. En grupp lyfte också frågan om man ska visualisera allt? Att det är viktigt att ge utrymme för fantasin och våga vara analog. Där kan visualiseringar vara till hjälp att sätta igång tankar och idéer, men att inte ge en färdig bild av precis allt.

Medborgardialog på djupet

Wisdome Malmö kan göra det möjligt att arbeta med medborgardialog och delaktighet på djupet där Science Center Malmö Museer blir en självklar mötesplats. De digitala lärmiljöerna och labben behöver utvecklas så att besökarna – både barn, unga och vuxna – kan introduceras till digitalt skapande och programmering. Om de kan påverka innehållet och det som visas i domen är de med och skapar upplevelser på platsen.

Behov av nya samarbetsformer

De flesta verkade vara överens om att dagens komplexa utmaningar kräver samarbete mellan olika branscher. Någon lyfte fram behovet av att forskare själva kommer till en plats som Wisdome och berättar om sin forskning. Ett problem kan vara att den uppgiften i nuläget inte är tillräckligt meriterande i universitetsvärlden.

Majoriteten av de som medverkade angav att de vill delta aktivt i utvecklingsarbetet av Wisdome Malmö. De vill bidra med både erfarenheter, kunskap och kontakter, något som är avgörande för att detta ska bli en mötesplats som är relevant och attraktiv för många olika aktörer.

Med det här kreativa uppstartsmötet känns det som vi redan har börjat bygga den mötesplats som vi vill utveckla!

Vill du vara med på den fortsatta resan? Kontakta projektledare Genti Cifliku!genti.cifliku@malmo.se

/Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Annonser

Wisdome Malmö – innovativ mötesplats för hållbar utveckling

I januari tog Science Center Malmö Museer emot en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med målet att etablera en dom och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande. Just nu utvecklas de interaktiva lärmiljöer som skapas i anslutning till domen. Med medel från Tillväxtverket genomförs en förstudie som undersöker hur satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling.

Satsningen som går under namnet Wisdome omfattar ytterligare fyra science centra: Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping. Dessa centra vidareutvecklas till innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet.

En förstudie är påbörjad med syfte att undersöka på vilka sätt satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling. I förstudien undersöks också hur Science Center Malmö Museer kan vidareutvecklas som plattform för att involvera Malmöbornas behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet.Illustration: Hanna Jansson, Gullers Grupp.

– En av de saker vi vill ta reda på är hur vi kan använda visualisering som ett redskap för deltagande och grupprocesser, där deltagarna kan påverka innehållet på ett helt nytt sätt, berättar Genti Cifliku, projektledare för Wisdome Malmö.

Sammanhanget kan vara stadsutvecklingsprojekt och olika typer av designprocesser. Redskapen kan vara interaktiva bord, VR/AR-lösningar eller olika former av infographics som är ett enkelt sätt att åskådliggöra stora mängder data.

Målet med satsningen är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda företag och forskare en mötesplats för innovationer och visualiseringar bidrar satsning till den framtida kompetensförsörjningen.

Wisdome handlar om att skapa plattformar för samarbete, där stadens invånare kan forma framtiden tillsammans. Nya innovationer eller prototyper för hållbara lösningar kan testas och utvecklas av såväl publik som framtida användare. För att lösa framtidens utmaningar krävs ett brett samarbete mellan människor från olika bakgrunder, branscher och forskningsfält. Ambitionen är att projektet blir en av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare, Science Center Malmö Museer

Visualiseringar som gör skillnad

20 miljoner till ny teknik från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Spektakulära presentationer i domformat, virtual reality-miljöer som stimulerar lärande och i Malmö ett speciellt fokus på hållbar utveckling och digitala spel. Nu står det klart att Science Center Malmö Museer tar emot tjugo miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för visualiseringsteknik i en kommande domteater. Donationen är en del av en nationell satsning, Wisdome, med fem science center och tillhörande forskningsmiljöer.

Den värld vi lever i är både komplex och komplicerad. Med tillgång till ett oändligt utbud, dygnet runt, tycks vi ha allt svårare att bli berörda på djupet. Men att få uppleva det vi inte kan se med blotta ögat, det som är för stort, för smått, för snabbt eller för långsamt i en miljö som innesluter dig i upplevelsen och skärmar av dig från bruset utanför – det kan göra hela skillnaden.

Med den här donationen kommer vi kunna köpa in den senaste tekniken för dommiljöer och VR och väcka nyfikenhet och lust att utforska på ett helt annat sätt än genom traditionella medier. Det kan handla om att för första gången se hur trollsländans vingslag roterar åt olika håll – samtidigt. Eller att förstå att dina synintryck lurar din hjärna när du i en virtuell värld går ut på en planka, rakt ut från översta våningen på Empire State bildning. Du vet att du är i ett tryggt rum med fem centimeter till golvet, men du får ändå svindel som får benen att darra. Det är inte bara en helhetsupplevelse för din syn och hörsel, utan för hela din kropp.

Science Center Malmö Museer är en av fem science centers i landet som får anslag till domteatrar – ett slags kunskapsfarkoster – där besökarna kan resa in i universum, människokroppen eller till andra oåtkomliga platser och situationer. I år firar Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 100 år och donationen är en nationell satsning som även omfattar Tekniska museet i Stockholm, Umevatoriet i Umeå, Universeum i Goteborg och Visualiseringscenter C i Norrköping.

I Malmö är vår ambition att skapa en innovativ mötesplats för visualiseringar av vetenskap för elever, studenter, forskare, näringslivet och allmänheten. Ett mål är att öka barn och ungas intresse för vetenskap och väcka nyfikenhet på att själva utforska världen. Ett annat mål är att erbjuda företag en plats för innovation och visualisering av hållbara lösningar.

Mötesplatsen utvecklas i samarbete med forskningsmiljöerna Malmö Högskola, ESS och MAX IV i Lund liksom tre näringslivskluster Sustainable Business Hub, Media Evolution och Game City. Tillsammans bildar dessa företagskluster ett nätverk med över 500 företag som är verksamma i Skåne. Sustainable Business Hub för in hållbarhet både i byggnation och drift, samt koordinerar arbetet med övriga kluster. Vi kan glädjas åt att flera större företag i Sustainable Business Hubs nätverk redan har visat intresse för att en dom etableras i Malmö.

Med en arena för visualiseringar öppnas helt nya möjligheter som gör det lättare att förstå komplexa samband och där digitala upplevelser kan bindas samman med det som finns på museet, i staden och i havet. När domen står klar, förhoppningsvis under 2019, kan besökarna uppleva en virtuell värld under havsytan i domen och i VR, sedan gå ner i museets akvarium på andra sidan gatan för att därefter ta steget ner till Marinpedagogiskt centrum på Ribersborgstranden. Där kan de snorkla i ålgräset eller åka ut med forskningsfartyget och ta prover på vatten i Öresund. En unik kombination av digitala inneslutande upplevelser som gör det möjligt att möta verkligenheten i vår absoluta närmiljö på ett helt nytt sätt och med ny förståelse.

Vi vill erbjuda barn och unga unika upplevelser som stimulerar deras eget skapande och utforskande. Med tanke på Malmös socioekonomiska situation är det viktigt att så många som möjligt får ta del av satsningen. Att barn och unga kan känna tillit till sin egen förmåga som i sig är en viktig förutsättning för att ta till sig ny kunskap. Och fler barn behöver också utveckla förmågor att både använda och utveckla egna digitala verktyg. På så sätt kan de få självförtroende att påverka omvärlden och framtiden.

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare, Science Center Malmö Museer

Stirlingmotorn – 200-årig uppfinning som fortfarande kan göra skillnad

Matso Pamucina, född 1971-08-29. Fotograf på Malmö Museer, verksamhetsstart 2012.Den 16 november invigdes en mindre utställning om Stirlingmotorn i experimentavdelningen Idéplaneten. Detta med anledning av stirlingmotorns 200-årsjubileum. Stirlingmotorn är intressant av flera anledningar – den genererar knappt några utsläpp och det finns de som hoppas att den kan bidra till lösningen av klimatkrisen.

Invigningen lockade en stor skara entusiaster, inte minst från föreningen StirlingVeteranerna. Det som fastnade hos mig var när ordföranden i föreningen, Carl-Göran Sjöstedt berättade om uppfinnarens bakgrund. Om Robert Stirling vilja att förbättra världen.

Robert Stirling föddes 1790 i Skottland i en jordbruksfamilj och blev tidigt intresserad av teknik. Hans farfar uppfann ett roterande tröskverk och redan som barn fick Robert hjälpa till att serva maskinerna. Han valde att utbilda sig till präst, men det var för sina ingenjörskunskaper som han skulle bli känd.

26 år gammal fick han sin första praktik i sin första församling. Och kanske var det vetskapen om att många människor dog av de farliga ångmaskinerna som gav upphov till viljan att göra skillnad. Han ville framför allt skapa en motor som var säkrare än de ångmaskiner som ibland exploderade och redan 1816 förbättrade han varmluftsmotorn. Han kallade sin uppfinning Heat economizer, värmeförbättraren. Motorn användes främst för att pumpa undan vatten i stenbrott.

Det var på 1940-talet när företaget Philips vidareutvecklade varmluftsmotorn som de gav uppfinningen namnet Stirlingmotorn.

Stirlingmotorn har ett värmesystem som kan drivas av solenergi, diesel, bensin, naturgas, eller metangas. Den har även ett slutet system med arbetsgas av luft, helium eller väte. Motorn har hög verkningsgrad, är tyst och släpper knappt ut några avgaser. Den kan användas både som motor, generatorsaggregat, värmepump eller kylmaskin.

Matso Pamucina, född 1971-08-29. Fotograf på Malmö Museer, verksamhetsstart 2012.

Modeller av Stirlingmotorer. ”Smycken som fungerar” som en av veteranerna så poetiskt uttryckte det. Foto: ©Matso Pamucina/Malmö Museer.

Sedan 1960-talet har den miljövänliga men svårtillverkade stirlingmotorn utvecklats i Sverige på företagen United Stirling, från 1988 på Kockums i Malmö. Den gamla uppfinningen har blivit intressant på nytt. I kombinationen med solenergin kan den bli riktigt kraftfull och det finns idag många stora företag som satsar på att utveckla stirlingmotorn. På SAAB Kockum finns världens skickligaste och mest erfarna Stirlingmotorutvecklare, enligt tidningen Ny teknik.

Men utvecklingen har haft tekniska svårigheter. Den gasfyllda motorn, som arbetar med stora temperaturskillnader och höga tryck, ställer stora krav på materialet. Den största framgången har varit att använda motorn i u-båtar, eftersom motorn är så tyst och inte kräver något syre från luften. Det gör att u-båtarna kan vara under vatten i flera veckor.

img_7845

Lennart Lundströms rekordbil med en stirlingmotor från 1980-talet. Foto: Mimmi Tegnér

I miniutställningen som producerats av Malmö Museer i samarbete med StirlingVeteranerna visas både inlånade motorer och föremål från museets samlingar. När du besöker utställningen får du inte missa utställningen Smart – om skånska innovationer under 200 år. Där visas Lennart Lundströms bil som byggdes på 1980-talet enbart för att sätta hastighetsrekord med en stirlingmotor. Bilen som är byggd av ett chassi från en 50-talsporsche kom upp i 200 km i timmen.

/Mimmi Tegnér, verksamhetsledare

Let’s play! Konferens i Oulu

Nu aktiverar vi bloggen för Science Center Malmö Museer igen. Mimmi Tegnér, verksamhetsledare, kommer framöver bland annat att berätta om vad som är på gång hos oss. Följ inläggen här!

img_7037Just nu arbetar jag med en förstudie kring en spelsatsning kopplat till vårt science center. Uppdraget kommer från Meet Malmö vid Näringslivskontoret och förstudien genomförs tillsammans med en konsult, Jonas Michanek på New Agency. De senaste månaderna har inneburit många nya kontakter med spelföretag i Malmö, utbildningssäten som Game Assembly, föreningar och andra science centers. Det händer mycket på spelfronten just nu, både i Sverige och Finland.

Förra veckan hölls den nordiska science center föreningens NSCF:s årliga konferens i Oulu (Uleåborg) som lämpligt nog hade spel som tema. Konferensen Let’s play – games and playing hölls på science centret Tietomaa som är inrymt i en före detta läderfabrik och intill ett gammalt vattentorn.

Under konferensen diskuterades hur science centers kan arbeta med spel på olika sätt, liksom vikten av att få unga flickor och pojkar intresserade av digital utveckling, programmering och teknik. Samma frågor och utmaningar som vi står inför i Sverige. Särskilt intressant var det att höra om Heurekas projekt EduDigi som undersöker hur spelteknologin kan appliceras i undervisning och lärande.

Vi fick också besöka det nystartade Oulu Game Campus. Mitt i centrala Oulu har ett helt kvarter avsatts till just spel. Här har det framgångsrika spelföretaget Fingersoft flyttat in och satsar nu på att bygga upp en inkubatorsverksamhet för spelutveckling. Flera mindre företag är på väg att flytta in. I kvarteret finns också Oulu Game Lab, som är kopplat till universitetet, University of Applied sciences. Här utbildas och tränas cirka 70 studenter i att utveckla spel tillsammans i team, från idé till färdig produkt. Teamen består av personer med olika bakgrunder och kompetenser såsom ljudtekniker, grafiska designers, marknadsförare. Och precis som på ett riktigt spelföretag får de öva på att pitcha sina spelidéer för en jury. Lära sig att bygga team och anpassa sig till nya medarbetare.

Flera initiativ kring spel är på gang i Finland, bland annat öppnar ett nytt spelmuseum i Tammerfors till årsskiftet. Så det finns säkert anledning till fler besök!

Invigning av Malmö Museers nya utställning om natur och miljö

Fotograf_Johannes_Dahlskog_naturPå finaldagen av Kunskapskalaset var det äntligen dags för invigning av Malmö Museers nya utställning Vår Natur. I anslutning till detta kunde besökarna på kalaset även ta del av naturvandringar i Kungs- och Slottsparken.

Det var fullt av förväntansfulla besökare inne på Slottsholmen vid invigning av Malmö Museers nya basutställning. Utställningslokalen lystes upp av projicerade natur- och miljöbilder på väggarna och vid ingången bjöds det på snacks i form av torkade larver, gräshoppor och frukt.

– Malmö stad har höga miljömål och det är viktigt med utställningar som dessa som kan skapa medvetenhet om vad hållbarhet innebär. Våra barn föds idag med kemikalier i kroppen, vårt vatten är fyllt med läkemedel och vi har problem med buller i städerna. Men det finns lösningar på miljöproblemen, det handlar bara om politisk vilja, sa Milan Obradovic (S), kommunalråd, Malmö, i sitt öppningstal.

Fotograf_Johannes_Dahlskog_Milan

Milan Obradovic (S), kommunalråd, Malmö

Fotograf_Johannes_Dahlskog_Christian

Christian Penalva, utställningsproducent

Christian Penalva, projektledare och utställningsproducent för Vår Natur berättade att gymnasielever är en huvudmålgrupp för utställningen.

– För att göra en utställning som tilltalar unga har vi träffat gymnasielever för att ta del av deras tankar och synpunkter. Med Vår Natur vill vi skapa förståelse för att vi är en del av den biologiska världen som tagit så länge att forma. En viktig del av utställningen handlar om vårt gemensamma ansvar, där visar vi på allt positivt som händer i Malmö inom miljöområdet. Det är viktigt att skapa hopp, sa Christian Penalva.

Göran Larsson, chef för Malmö Museer, inledde invigningen med att lyfta fram att Malmö Museers första decennium också gick i naturhistoriens tecken.

– Malmö Museer startade som ett naturmuseum 1841 så det är historiens vingslag vi känner idag. Vi vill tacka våra samarbetspartners miljöförvaltningen, Malmö högskola, Lunds universitet och ISU samt EU som genom sitt stora bidrag gjort denna utställning möjlig, sa Göran Larsson.

//Nina Eneroth, kommunikatör miljöförvaltningen. Foto: © Johannes Dahlskog och Louise Andersson

Fotograf_Johannes_Dahlskog_djurFotograf_Johannes_Dahlskog_skärmar2

 

 

 

 

 

 

 

lejon