Nemo utvecklar labb som samskapar staden

På Nemo Science Museum i Amsterdam arbetar man tätt med forskare från hela landet. De har en väl utbyggd webbplattform för vetenskapskommunikation och håller just nu på att utveckla ett labb för stadsutvecklingsfrågor tillsammans med flera aktörer i staden. Wisdome Malmö åkte dit för att ta reda på mer om deras framtidsplaner.

Nemo Science Museum öppnade 1997 som det första egentliga science centret i Nederländerna. De har 665 000 besökare per år och den största målgrupp är barnfamiljer med barn från 6–8 år och uppåt. I den arkitektoniskt spektakulära byggnaden i centrala Amsterdam ryms fem våningar med interaktiva utställningar, ett kemilabb och en energipark på den stora takterrassen.

IMG_2001

Kemilabbet på Nemo Science Museum.

Plattform för vetenskapskommunikation

Från att ha varit ett traditionellt science center tog de över en föremålssamling från ett lokalt museum och beskriver sig nu som ett science museum. Sedan ett par år tillbaka har museet även knutit till sig Nemo Kennislink, en plattform för vetenskapskommunikation som förmedlar vetenskap på ett populärvetenskapligt sätt till 3,2 miljoner besökare per år. De har fått hög rankning av Google, som även är en av museets huvudsponsorer. På Kennislink (ungefär kunskapslänken) arbetar 15 skribenter med att skriva artiklar om aktuell forskning inom teknik, naturvetenskap, matematik, språk och psykologi. Samarbetet med Kennislink har bidragit till att Nemo Science Museum upplevs som mer relevant bland vuxna, berättar chefen för vetenskapskommunikation Jeroen Wiegertjes.

Museet har ett nära samarbete med forskare från hela landet. På söndagar håller forskare från Amsterdams universitet föredrag för 12–13-åringar och i labbet ”Science live” får forskare använda publiken för olika undersökningar. Ofta är det psykologer som utför tester på besökarna under en till två veckor. Givetvis är det frivilligt att delta.

 

IMG_2019

På takterrassen arrangeras festivalen ”We make the city” i sommar.

 

Labb för att samskapa staden

Just nu pågår ett arbete med att utveckla ett city labb, en verksamhet med fokus på lösningar för smarta städer. Det handlar om att utveckla metoder för att involvera medborgarna och samskapa staden där man utgår från Nemos interaktiva förhållningssätt. Det måste vara lite roligt också för att kännas relevant, säger Jeroen, annars kan det lätt kännas som en skoluppgift.

Labbet är ingen fysisk plats på museet, snarare en verksamhet som kan äga rum på olika platser I staden och involvera både forskare, start-ups och kommunen. I år planerar de att genomföra tre större events som ska ligga till grund för aktiviteter nästa år. ”We make the city” är en festival på takterrassen som äger rum i juni. Här kommer publiken fungera som en första testbädd och deltagarna bjuds in till en diskussion om hur vi använder sensorer i staden, en fråga om hur kan vi behålla det offentliga rummet offentligt.

Labbet utvecklas i nära samarbete med starka lokala partners, bland annat Amsterdam Smart City och flera universitet. De forskare som följer projektet kommer undersöka hur labbet lyckas med att engagera och involvera allmänheten. En sak de vill ta reda på är vad som motiverar människor och vilka förutsättningarna är för att stadens medborgare ska kunna och vilja delta i utvecklingsarbetet. Det är frågor som i högsta grad är aktuella för den mötesplats Wisdome Malmö vill utveckla och vi åker därifrån med flera idéer till ett framtida samarbete.

Läs mer om Amsterdams stadsutvecklingsarbete här: http://amsterdamsmartcity.com

/Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Annonser

Två scenarier för Wisdome Malmö – slutseminarium för förstudien

Vad krävs för att Wisdome Malmö ska kunna skapa en innovativ mötesplats för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet? På vilka sätt kan ett science center främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling? Och hur kan verksamheten vidareutvecklas för att i ännu högre grad involvera Malmöbornas behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet?

Det är några av de frågor som utretts under förstudien till Wisdome Malmö. Den 16 mars presenterades resultatet för ett 40-tal deltagare från näringsliv, akademi och offentlig sektor som samlats på Malmö universitet. Under eftermiddagen presenterades Wisdomesatsningen, vilket innehåll som kan skapas och två scenarier för gestaltningen av den nya verksamheten i Malmö.

Under förstudien har Malmö Museer samarbetat med Malmö universitet kring en undersökning bland studenter för att ta reda på motiven till deras val av utbildning. ÅF har agerat processtöd under konceptutvecklingsfasen medan Our Architectual Office har haft i uppdrag att arbeta fram ett rumsligt koncept. Konceptet för Wisdome Malmö utgår från behovet av digitala lärmiljöer och en publik testbädd . Dessa behov har delats in i tre beståndsdelar: visualiseringar i grupp, interaktiva utställningar och utvecklingsmiljöer.

I en innovativ mötesplats för visualiseringar, med ett tillgängligt innehåll, kan jämställt lärande äga rum, bortom befintliga system för att säkerställa kontinuerlig delaktighet och hållbar stadsutveckling.
Principer för Wisdome Malmö 

Visualiseringar i grupp utgår från behovet av att laborera med olika typer av visualiseringsteknik i avskiljbara rum i olika storlek. I de interaktiva utställningarna får besökare och grupper själva interagera med visualiseringstekniker. Utvecklingsmiljöer kan bestå av makerspace, rum för utvecklare av digitalt innehåll, visualiseringslabb och öppna studieplatser för studenter och forskare.

Bild_Wisdome_Our

Rumsliga koncept för Wisdome Malmö. Illustration: Our Architectural Office 2018.

Utifrån dessa pusselbitar presenterades två scenarier för innehåll och gestaltning. Scenario ett utgår från behovet av en digital lärmiljö där lärande och pedagogik ligger till grund för utställningar, program och dominnehåll. Samverkan sker främst med akademi, offentlig sektor samt små och medelstora företag i innovationsfasen. Forskare, pedagoger och utvecklare av digitalt innehåll bjuds in till platsen för att bidra till dess utveckling.

Scenario två har en bredare angreppssätt och utgår från behovet av en innovativ mötesplats för visualiseringar. Användarna är befintliga och möjliga samverkanspartner från akademi, offentliga och privata aktörer. Samma data och verktyg finns tillgängliga för alla deltagare att experimentera med och för att säkerställa att platsen hela tiden utvecklas skapas utrymme för att både forskare, pedagoger, konstnärer, arkitekter, utvecklare av digitalt innehåll och nya innovatörer kan påverka utbudet.

Under workshopen fick deltagarna reagera på både innehåll och förslag på gestaltning. Majoriteten eller 59% tyckte att scenario två var det mest relevanta alternativet.

Flera betonade vikten av ett jämställt lärande, att personer från hela Malmö blir delaktiga och att så många som möjligt får tillgång till platsen. Både offentliga och privata aktörer var intresserade av att  testa konceptet genom att arrangera aktiviteter redan innan Wisdome Malmö står färdigt.

“Min förhoppning är att Wisdome kan vara en fast plattform för kommunikation med invånare och besökare, där vi kan lära av varandra och söka hållbarhet och resiliens med djupare förståelse för olika perspektiv.” Deltagare, slutseminarium Wisdome Malmö, 16 mars 2018

Nu återstår en fördjupad analys av all den input vi fått in. Stort tack till alla som bidragit med kloka tankar och synpunkter!

Här är länken till presentationen av förstudien, har du synpunkter på konceptet är du varmt välkommen att svara på frågorna som du hittar mot slutet av presentationen! sites.google.com/view/wisdome/start

/Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Internet och nyfikenhet påverkar val av utbildning

Ett av Wisdomes syften är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik, så att fler väljer utbildningar och yrken inom industrin och akademi. Men vad är det som påverkar unga människors livsval och vilka möjligheter ser de med denna satsning? Wisdome Malmö har försökt ta reda på svaren.

Under februari har över 300 studenter fått svara på frågor om deras utbildningsval och vad de tror att Wisdome kan göra för skillnad för deras framtid. Responsen har varit mycket god. Undersökningen har delats ut till bland ett urval av studenter på Malmö universitet och Lunds universitet. Högskoleingenjörer, lärarstudenter, miljövetare, systemutvecklare och studenter som läser datavetenskap, information och kommunikationsteknik har fått svara på frågor om vad som påverkat deras val av utbildning.

En hypotes har varit att valet av en högre utbildning inom naturvetenskap och teknik bygger på ett intresse för närliggande ämnen. Men vad har i så fall stimulerat detta intresse? Är det skolgången, personer i de ungas närhet eller andra förebilder, mediavanor, visioner om framtiden eller något helt annat?

Enkätsvaren tillför viktig information till Malmö universitet, bland annat för att vi ska kunna utveckla utbildningarna och rekrytera fler och nya studentgrupper.
Clas Ohlander, docent in naturvetenskapernas didaktik, Malmö universitet

Svaren har ännu bara analyserats på en övergripande nivå, men det går redan nu att se några intressanta tendenser.

Mammas utbildning

Välutbildade mammor

Frågor om föräldrarnas utbildningsnivå och studenternas tidigare skolgång inledde undersökningen. Majoriteten av de svarande har föräldrar som gått en eftergymnasial utbildning. Mammorna har högst utbildningsnivå, 62 % har en mamma med en eftergymnasial utbildning varav 42% har läst 3 år eller mer efter gymnasiet. Motsvarande siffra för papporna är 51% respektive 32%.

Vi ville också ta reda på vilka skolämnen som studenterna var intresserade av under sin skolgång. Bland dessa studenter var engelska, teknik, slöjd och historia de mest populära ämnena medan kemi, moderna språk, fysik och religionskunskap var de minst intressanta.

Engagerade lärare och experiment motiverar

En fråga handlade om tillfällen under skolgången som väckt extra intresse. Fritextsvaren tar upp platsens betydelse “när jag var ute i naturen och lärde på plats” och vikten av engagerade lärare: “När läraren lyckades förmedla ämnet på ett intressant och engagerat sätt”. Att få arbeta praktiskt och med uppgifter som är verklighetsförankrade är viktigt för motivationen, liksom eget skapande och kreativitet.Intresse för ett specifikt ämne

Medieupplevelser och nyfikenhet påverkar

Få angav att läroböcker, facklitteratur eller skönlitteratur har påverkat deras val medan drygt 30% angav att andra medier som filmer, spel, internet i allmänhet, sociala medier (t.ex. Facebook och YouTube), nyheter, dokumentärer och TED talks hade påverkat deras yrkesval.

En fråga rörde visioners betydelse för utbildningsvalet såsom att förbättra världen, intresse för miljö och hållbarhet och att hjälpa människor. Flest personer, eller 81%, angav att ”nyfikenheten kring det jag studerar” påverkade valet medan 48% vill förbättra världen. Däremot var det få som angav att en vetenskapsfestival eller besök på ett museum eller science center hade påverkat deras utbildningsval (4 respektive 7%).

 

Word Art

 

 

Kunskap, intresse, motivation

Undersökningen avslutades med några frågor om Wisdomesatsningen, vad de tror att Wisdome kan erbjuda dig som individ och av vilka anledningar du skulle söka dig till Wisdome. Flera svar var möjliga. Hela 56% angav alternativet “För att inspireras och inspirera andra” och 45% kunde tänka sig att söka sig till Wisdome ”för att lära och lära ut”, medan bara 26% skulle söka sig dit ”för möten och kontakter”.

Vetenskap och visualiseringar inspirerar

För att få reda på mer om vilka ämnen som inspirerar studenterna fick de även frågan “Jag skulle söka mig till Wisdome för att inspireras inom följande fält”. Av de förvalda alternativen angav 67% att de skulle söka sig dit för att inspireras av “vetenskap”, 65% av “visualiseringar” och 61% av “innovationer” tätt följt av “hållbar utveckling” och “lärande”. Lite mindre än hälften skulle söka sig till Wisdome för “eget skapande” (45%).

Preliminära slutsatser

En tidig trend man kan utläsa av materialet är att intresset för ett specifikt ämne och lärarens roll påverkar valet av högre studier. Det intresset kan väckas av en rad olika faktorer, där positiva erfarenheter av fritidsaktiviteter och digitala upplevelser har betydelse. Även om en relativt liten andel har svarat att deras val påverkats av ett besök på ett science center har flera angivit att de blev extra intresserade av undervisningen när de gjorde något utanför klassrummet. Lärmiljön är viktig alltså, liksom det som sker i vår omvärld. Sett över hela svarsbilden framträder lärarens roll som avgörande eftersom tidigare erfarenheter av tråkiga ämnen ofta hänger ihop med oengagerade eller okunniga lärare. Värdefulla insikter att ta fasta på för framtiden!

Resultatet från undersökningen kommer att analyseras djupare av forskare på Malmö universitet och ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av Wisdome. Undersökningen genomfördes av Malmö Museer i samarbete med Malmö universitet.

/Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Många förebilder på Women in tech

På internationella kvinnodagen arrangerades konferensen Women in tech på Folkets hus i Stockholm, för femte året i rad. Jag var där för Wisdome Malmös räkning för att nätverka och spana efter vad som görs för att få fler kvinnor intresserade av teknikbranschen. Det visade sig vara en hel del.

 

women-in-tech-foredrag

Danica Kragic, professor på KTH och utsedd till Sveriges mest inflytelserik kvinna i teknikbranschen av Veckans affärer. Foto: Mimmi Tegnér

 

När biljetterna till konferensen släpptes den 1 februari tog de slut på mindre än 2 minuter. Den 8 mars samlades 1500 deltagare, nästan bara kvinnor, i Folkets hus för att diskutera hur ny teknik kan förändra världen och hur vi kan skapa verklig och varaktig förändring i branschen. Bakom initiativet Women in tech står flera av Sveriges största företag inom media och teknik.

 

Fler kvinnor till teknikbranschenIMG_1793

Women in Tech strävar efter att inspirera unga kvinnor att välja en karriär inom teknikbranschen. De vill också uppmärksamma kvinnor som redan har ett jobb inom industrin och få dem att stanna kvar. Så många som 40% av kvinnorna har nämligen övervägt att lämna branschen på grund av sexism och ojämlikhet. Det visar den undersökning som Women in Tech har gjort bland sina 4000 medlemmar. Att lyfta fram fler kvinnliga förebilder och mer uppmuntran till att utforska teknik i skolan ses som de viktigaste åtgärderna för att förbättra jämställdheten.

WIT girls – för att unga tjejer ska upptäcka teknik

Womin in tech satsar också på att fler tjejer ska få en chans att upptäcka teknikens värld. WIT Girls är ett initiativ som startats tillsammans med föreningen Hello World! där 8–15-åringar får utveckla sina förmågor inom digitala medier, programmering, virtual reality och speldesign under ett helt år. Tjejerna kan vara med på en lägervecka under sommarens Hello World! Camp och får möjlighet att varje söndag träffa olika teknikföretag i Stockholm och Göteborg. Jag pratar med en kvinna från Tieto i en av pauserna som berättar att företaget sponsrar några platser i satsningen så att även flickor från familjer med lägre inkomster ska kunna vara med på sommarlägren.

Bredda bilden

I en av paneldebatterna diskuterades hur vi kan skapa verklig och varaktig förändring efter #me too och #tekniskt fel. Amelie von Zweigkberg från Teknikföretagen menade att vi behöver skapa nya bilder av vad ett jobb inom teknikbranschen innebär. Det lockar alltför få unga kvinnor idag.

 

20180118-teknikfore006571-06F

Teknikingenjörer. Fotograf: Emilia Bergmark-Jiménez

 

Ett steg i den riktningen är initiativet bredda bilden, Teknikföretagens satsning på att få fler att känna sig inkluderade i teknikens värld. Vi ska inte underskatta bildernas betydelse för hur vi ser på världen och vilka som tar plats. Bredda bilden är en bildbank med bilder som visar en större bredd av vad teknik är och vilka som jobbar med den. Dessutom får man tips på hur vi kan skapa mer inkluderande bilder där ingenjörer som är kvinnor framställs på samma sätt som män. Det handlar om att lyfta fram nya förebilder som kan inspirera fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken. Det vill vi också vara med och bidra till genom Wisdomeinitiativet, något som vi kommer berätta mer om framöver.

Har du tankar om hur vi kan få fler unga kvinnor intresserade av en karriär inom teknikbranschen? Kontakta oss!

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Inspirationsresa till Köpenhamn

Hur arbetar andra företag och organisationer med innovation och utveckling? Hur kan vi involvera fler aktörer i utvecklingen av ett mer hållbart samhälle?

I slutet av januari åkte Wisdome Malmös projektgrupp till Köpenhamn för att hämta inspiration. Två intressanta testmiljöer besöktes: Space 10 som är IKEA:s innovationslab för framtidens boende och Underbroen, ett makerspace för lokal produktion med en affärsmässig approach.

Space 10 – IKEA:s framtidslabb IMG_1426

Space 10 ligger i Köttbyn, en av Köpenhamns hippare områden. Här arbetar 25 heltidsanställda med att utforska och experimentera med lokal odling, hållbart boende och nya digitala lösningar. Det handlar om att undersöka vad IKEA kan vara utöver en möbelproducent, hur de kan påverka utvecklingen av ett mer hållbart sätt att leva.

Med ett nätverksdrivet, kollaborativt arbetssätt och med utgångspunkt från några större globala trender har Space 10 identifierat tre teman som kopplar samman globala utmaningar med visionen om en mer hållbar livsstil: cirkulära samhällen, samexistens och digital empowerment. Det senare handlar om att undersöka hur vi kan skapa positiv förändring med digital teknik och hitta nya sätt att interagera med varandra.

Lokal matproduktion, stadsodling och interaktivitet

Kajsa Lindström, verksamhetsansvarig för Space 10, tar oss runt i huset och berättar om deras olika labb. I källaren finns farmen – labbet för framtidens lokala matproduktion där de odlar växter utan solljus och jord. Här gror solrosfrön, basilika och dill på en bas av cellolusafiber och i en så kallad akvaponisk odling blir fiskarnas avföring i vattenbassängerna till gödning för tomater och zucchini strax intill.

Här finns också en verkstad och Kajsa presenterar projektet Grow room, en odlingssfär designad för hållbar stadsodling. Designen har öppen källkod, det enda som krävs för att bygga den är 17 skivor plywood, en hammare och en fräs. Tanken är att göra städerna självförsörjande på färska grönsaker, året om.

Kreativa team och externa utvecklare

Innovationsprocessen sker tillsammans med experter, specialister, designers och andra kreativa människor. Space 10 tar in konstnärer, kreatörer, arkitekter och utvecklare som arbetar på plats från 6 månader upp till ett år. Kravet är att personerna är självgående, det finns inte mycket utrymme för handledning.

Vi undrar hur de håller igång den kreativa processen? De arbetar med kreativa människor som är bra på att fånga upp trender. Team består av projektledare, kommunikatörer och kreatörer där de kreativa personerna arbetar med att generera och utveckla idéer. Det är ofta andra personer som driver projekten i mål. Smart!

Vi får med oss några ex av deras Playbook – en handbok i samskapande och deras innovativa arbetssätt som också finns tillgänglig på nätet. Läs den!

Underbroen – makerspace för företagare

Vi besöker också Underbroen som ligger i en lokal under en av Köpenhamns broar. Deras Makerspace är mer av ett digitalt laboratorium där traditionella hantverk möter ny digital teknologi, för kreatörer som vill arbeta mer professionellt. Verksamheten beskrivs. Verksamheten beskrivs som en kreativ plattform och en mötesplats för makers, företag och organisationer som vill hitta nya sätt att samarbeta professionellt kring lokal och urban produktion.

Verksamhet är relativt ny, de har funnits i 1 ½ år och har 45 aktiva medlemmar där de flesta är män, bara 10 är kvinnor. Asger Nørregård Rasmussen berättar om några projekt: att hacka gamla Bang Olufsen-högtalare för att skapa nya ljudmiljöer. Om en arkitekt som designat en flyttbar dom som kan användas för student- eller flyktingboende och om en förbättrad råttfälla där en sändare skickar en signal till renhållningsarbetarna först när fällan löst ut. Det har nämligen visat sig att råttorna känner av gps-sändare när de är påslagna och kan därmed undvika fällorna. Ja, råttan finns med på listan över världens mest intelligenta djur!

IMG_1433

Materialhylla, Underbroen, Köpenhamn.

 

Framtidens lärande

Dessa inspirerande besök sätter igång tankarna om vad Wisdome kan utveckla tillsammans med de aktörer som knyts till satsningen. Just nu funderar vi mycket kring framtidens lärande. Hur vi kan bli ett tydligare komplement till skolan, inspirera fler barn och unga till att utveckla de förmågor som blir eftertraktade i framtiden? Överallt återkommer samma tankar om att vi behöver utveckla det människor är genuint bra på – samarbete, problemlösning, omtanke och empati, kreativitet och skapande. Kort sagt, mjuka värden som inga maskiner kan ersätta.

/Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Kreativt på Wisdome Malmös uppstartsmöte

Varför ska vi arbeta med visualiseringar kring hållbarhet? Vilka trender och behov finns? Den 23 november samlades ett 40-tal aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att diskutera hur Wisdome Malmö kan utvecklas till en innovativ mötesplats som främjar entreprenörskap och innovationer. Samtalen var intensiva och många framhöll behovet av att mötas över gränserna. fran workshop nov 17

Frågorna som diskuterades handlade bland annat om behovet av att visualisera hållbara lösningar. Vad behöver vi visualiseras, vem gör det och för vem? I diskussionerna framkom det att det är viktigt att vi arbetar med visualiseringar på fler olika platser. Inte bara i domen, utan på plattformar där fler kan delta.

Den omslutande upplevelsen är viktig, så att både hjärta och hjärna är med. En grupp lyfte också frågan om man ska visualisera allt? Att det är viktigt att ge utrymme för fantasin och våga vara analog. Där kan visualiseringar vara till hjälp att sätta igång tankar och idéer, men att inte ge en färdig bild av precis allt.

Medborgardialog på djupet

Wisdome Malmö kan göra det möjligt att arbeta med medborgardialog och delaktighet på djupet där Science Center Malmö Museer blir en självklar mötesplats. De digitala lärmiljöerna och labben behöver utvecklas så att besökarna – både barn, unga och vuxna – kan introduceras till digitalt skapande och programmering. Om de kan påverka innehållet och det som visas i domen är de med och skapar upplevelser på platsen.

Behov av nya samarbetsformer

De flesta verkade vara överens om att dagens komplexa utmaningar kräver samarbete mellan olika branscher. Någon lyfte fram behovet av att forskare själva kommer till en plats som Wisdome och berättar om sin forskning. Ett problem kan vara att den uppgiften i nuläget inte är tillräckligt meriterande i universitetsvärlden.

Majoriteten av de som medverkade angav att de vill delta aktivt i utvecklingsarbetet av Wisdome Malmö. De vill bidra med både erfarenheter, kunskap och kontakter, något som är avgörande för att detta ska bli en mötesplats som är relevant och attraktiv för många olika aktörer.

Med det här kreativa uppstartsmötet känns det som vi redan har börjat bygga den mötesplats som vi vill utveckla!

Vill du vara med på den fortsatta resan? Kontakta projektledare Genti Cifliku!genti.cifliku@malmo.se

/Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare Science Center Malmö Museer

Wisdome Malmö – innovativ mötesplats för hållbar utveckling

I januari tog Science Center Malmö Museer emot en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med målet att etablera en dom och en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande. Just nu utvecklas de interaktiva lärmiljöer som skapas i anslutning till domen. Med medel från Tillväxtverket genomförs en förstudie som undersöker hur satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling.

Satsningen som går under namnet Wisdome omfattar ytterligare fyra science centra: Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping. Dessa centra vidareutvecklas till innovativa mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet.

En förstudie är påbörjad med syfte att undersöka på vilka sätt satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling. I förstudien undersöks också hur Science Center Malmö Museer kan vidareutvecklas som plattform för att involvera Malmöbornas behov, erfarenheter och kunskaper i hållbarhetsarbetet.Illustration: Hanna Jansson, Gullers Grupp.

– En av de saker vi vill ta reda på är hur vi kan använda visualisering som ett redskap för deltagande och grupprocesser, där deltagarna kan påverka innehållet på ett helt nytt sätt, berättar Genti Cifliku, projektledare för Wisdome Malmö.

Sammanhanget kan vara stadsutvecklingsprojekt och olika typer av designprocesser. Redskapen kan vara interaktiva bord, VR/AR-lösningar eller olika former av infographics som är ett enkelt sätt att åskådliggöra stora mängder data.

Målet med satsningen är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik. Genom att erbjuda företag och forskare en mötesplats för innovationer och visualiseringar bidrar satsning till den framtida kompetensförsörjningen.

Wisdome handlar om att skapa plattformar för samarbete, där stadens invånare kan forma framtiden tillsammans. Nya innovationer eller prototyper för hållbara lösningar kan testas och utvecklas av såväl publik som framtida användare. För att lösa framtidens utmaningar krävs ett brett samarbete mellan människor från olika bakgrunder, branscher och forskningsfält. Ambitionen är att projektet blir en av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål.

Mimmi Tegnér, verksamhetsutvecklare, Science Center Malmö Museer